فقط من

فقط من

غذای پنداری انسان چگونه باید باشد قسمت دوم

  • ۱۴:۲۶

تا می خواهد کاری انجام دهد  فورا می گوید ، ما از این شانس ها نداریم که در این کارها موفق بشویم ، ولی باید بگوید ان شالله خیر است و موفق می شویم ، مدام خود خوری می کند  که من چون در خانواده ی نا موفقی به دنیا امده ام امکان ندارد موفق بشوم ، این شخص هیچ وقت موفق نخواهد شد چرا که به این باور رسیده که او هیچ وقت موفق نخواهد شد ، 

  • ۹۵
فقط من
Designed By Erfan Powered by Bayan