فقط من

فقط من

فرد مثبت //////////فرد منفی

  • ۱۱:۳۸

فرد مثبت همیشه برنامه دارد

♦️فرد منفی همیشه بهانه دارد


🔹فرد مثبت 

در کنار هر سنگی سبزه ای میبیند

♦️فرد منفی 

در کنار هر سبزه ای سنگی میبیند


🔹فرد مثبت 

برای هر مشکلی راهکاری میابد

♦️فرد منفی 

برای هر راهکاری مشکلی میبیند


🔹فرد مثبت 

همیشه دوستی ها را زیاد میکند

♦️فرد منفی 

دشمنی ها را زیاد میکند


🔹فرد مثبت 

می گوید اجازه بده انجام پذیر است

♦️فرد منفی 

می گوید نمی توانم انجام پذیر 


🔹فرد مثبت 

همیشه با صبر مشکلات را حل میکند

♦️فرد منفی 

همیشه با خشم مشکلات را زیاد میکند


"همیشه مثبت باش و بیاندیش و ببین" 


https://t.me/Drahmadhelat/3407

  • ۶۰
فقط من
Designed By Erfan Powered by Bayan