فقط من

فقط من

صفراوی ها چگونه افرادی هستند قسمت سوم

  • ۱۷:۳۶

شما نباید کاری کنید که یک صفراوی به اوج عصبانیت برسد ، این ها همان هایی هستند که در درگیری های شدید وقتی بسیار عصبانی هستند دست بزن دارند و تا نزنند ارام نمی شوند، البته این به این معنی نیست که حتما هر صفراویی وقتی عصبانی بشود خواهد زد ، نه بلکه هستند کسانی که با تمرینات قوی و اتصال قوی به خداوند بر روح و نفس خود کنترل دارند ، در امر ازدواج نیز پیشنهاد می شود یک صفراوی با یک صفراوی یا یک دموی ازدواج کند، اگر صفراوی با طبع های سرد مثل بلغم یا سودا ازدواج کند مطمئنادر زندگی دچار مشکل خواهد شد ، به طور مثال فرد بلغمی کند است ، ولی صفراوی تند و تیز ، بلغمی در اجتماع 

فقط من
Designed By Erfan Powered by Bayan